Znanstvenici koji su primijenili novu metodu evaluacije tvrde da su prijašnje metode bile subjektivne i fokusirale se samo na probleme žena, umjesto da objektivno evaluiraju poteškoće s kojima se susreću oba spola.

Znanstvenici sa sveučilišta Missouri i sveučilišta Essex usvojili su novu metodu procjene nejednakosti među spolovima, koja je prema njihovim riječima točnija i ispravnija od dosadašnjih. Rezultati istraživanja pritom su ih pomalo iznenadili. Suprotno od uvriježenog mišljenja, pokazalo se da je muškarcima ipak teže u današnjem društvu, te da su suočeni s većim preprekama nego žene, a počesto i diskriminirani u odnosu na žene.

Rezultati istraživanja za 91 zemlju pokazali su da su većim dijelom muškarci u nepovoljnijem položaju od žena, dok su u samo 43 zemlje žene u nepovoljnijem položaju od muškaraca. SAD i većina europskih zemalja nalaze se upravo u kategoriji u kojima muškarci uživaju u manjoj jednakosti nego žene.

Prema riječima istraživača, stare metode procjene jednakosti spolova bile su formirane na taj način da namjerno ukažu samo na nepovoljnosti za žene, dok su u potpunosti ignorirale faktore koji muškarce stavljaju u nepovoljan položaj. Njihova procjena fokusirala se na tri glavna faktora – prilike za obrazovanje, uključujući dostupnost istog i uspjeh u obrazovnom sustavu, očekivano trajanje zdravog života, te ukupno zadovoljstvo životom.

Vrijedno je napomenuti da istraživači nisu u obzir uzimali prihod kao faktor. Prema njima, većina odraslih osoba živi u domaćinstvima sa zajedničkim prihodima i podjelom troškova, te stoga razlike u prihodima u većini slučajeva postaju nebitne.

Prema njihovim pokazateljima, između spolova u SAD-u postoje velike razlike, a u sve tri kategorije muškarci su u nepovoljnijem položaju od žena, s tim da je najveća razlika u očekivanoj životnoj dobi, gdje muškarci zaostaju za čak 5 posto.

U većini od 91 zemlje gdje se pokazalo da su muškarci u gorem položaju od žena, odlučujući faktor bio je upravo očekivani životni vijek.