Velika Britanija: Liječnik dobio otkaz zbog stava da je rod biološki definiran

Britanski liječnik s 26 godina radnog iskustva otpušten je sa svojeg radnog mjesta u javnom zdravstvu zato što je inzistirao da pacijente identificira prema njihovom biološkom spolu.

Dr. David Mackereth, 55, u svibnju je započeo obuku za rad u komisiji za procjenu zdravlja i invalidnosti za osobe koje pokušavaju ostvariti invalidninu. Njegov instruktor kazao mu je da prilikom obavljanja svog posla, bez obzira na biološki spol pacijenta, mora ga oslovljavati prema rodu kojeg je pacijent odabrao.

Mackereth je na to odgovorio da on ne može tako postupiti „jer je rod definiran biologijom i genetikom“, te da također ne može tako postupiti kao deklarirani kršćanin, čiji nauk kaže da je Bog stvorio muškarca i ženu.

Mogao sam držati jezik za zubima, no smatrao sam da moram reagirati“, kazao je Mackereth.

Instruktor je to dojavio nadređenima, na što je Mackerethu službeno poručeno da je „krajnje bitno da svaki izvještaj ili kontakt s pacijentom mora biti sproveden na način da se pacijente oslovljava prema njihovom željenom rodu, u protivnom će to biti smatrano zlostavljanjem kao što je definirano Zakonom o jednakosti iz 2010.

Članak 12. spomenutog zakona specificira „zaštićene karakteristike“, među kojima je i „promjena spola“. U zakonu nadalje stoji da je „oslovljavanje transrodne osobe istovjetno oslovljavanju osobe koja ima zaštićene karakteristike promjene spola“.

Mackereth je poručio da se ne može složiti s time, te je shodno tome bio primoran napustiti dotično radno mjesto.

Mackereth, kao iskusan liječnik koji je većinu karijere ostvario na odjelu traume i hitne pomoći, rekao je da je ovim postupkom prekršeno njegovo pravo na vjersku slobodu i slobodu govora.

„Ponajprije, nije nam dopušteno reći ono što mislimo. A druga stvar, kao što moj slučaj pokazuje, nije nam dopušteno niti misliti ono što vjerujemo. I na posljetku, nije nam dopušteno niti braniti ono što vjerujemo.

IZVORBreitbart